Charakterystyka
title Filter     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Powołanie Administrator 1095

 

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji jest ciałem samorządowym utworzonym dla działania w ściśle określonym celu dla dobra publicznego (ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. - rozdział 7).

2 Organizacja i struktura Administrator 1371

 

Związek składa się ze Zgromadzenia, Zarządu oraz biura.  

 

3 Finanse Administrator 1176

 

Głównym źródłem finansowania działalności Związku są składki gmin, których wysokość proporcjonalna jest do liczby mieszkańców gmin - członków Związku i określona jest w corocznej uchwale budżetowej. Drugim źródłem dochodów Związku może być dywidenda z tytułu posiadanych udziałów w Spółce lecz uzależniona ona jest od jej wyniku finansowego.

 

 

4 Zadania statutowe Administrator 1167

 

Z mocy ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i Decyzji Komunalizacyjnej Wojewody z dnia 15 kwietnia 1994 r. Związek stał się organem założycielskim dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim - o statusie przedsiębiorstwa państwowego.

 

 

5 Inwestycje Administrator 1013

 

Obecnie Związek bezpośrednio nie prowadzi działalności inwestycyjnej przede wszystkim ze względu na sposób finansowania jego działalności. Jednak ze względu na obowiązujące zapisy statutowe trwają prace nad prawnym uregulowaniem problematyki inwestycji w Związku.

Głównym planowanym zadaniem inwestycyjnym, po zrealizowaniu z inicjatywy MZWiK budowy części biologicznej i modernizacja części mechanicznej oczyszczalni ścieków „Karkoszka II” w Wodzisławiu Śląskim, jest budowa systemu kolektorów sanitarnych z wnioskowanym udziałem finansowym Funduszu Spójności. W realizacji powyższego zadania biorą udział 4 gminy członkowie Związku – Wodzisław Śląski, Radlin, Gorzyce, Marklowice.

Lokalnymi inwestycjami z zakresu gospodarki wod.-kan. zajmują się osoby fizyczne i inne osoby prawne. Powstały w ten sposób majątek przekazywany jest nieodpłatnie przez tych inwestorów na rzecz MZWiK. Związek przekazuje go do eksploatacji Spółce na podstawie umowy cywilno-prawnej.