Uchwała
title Filter     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Uchwała o polityce majątkowej Administrator 721

 


UCHWAŁA Nr VIII/58/2009

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

z dnia 7 grudnia 2009 r.
w sprawie: polityki majątkowej Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 20 pkt 3 Statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 12.11.1996 r.Zgromadzenie Związku


u c h w a l a:


§ 1


Uchwała określa zasady wytwarzania, obrotu i eksploatacji mienia, zwanego dalej infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną służącego realizacji zadań Związku w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.


§ 2


  1. Wszystkie inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne realizowane na terenie gmin – członków Związku (zwanych dalej gminami) powinny uzyskać w PWiK Sp. z o.o. na etapie przygotowania inwestycji pozytywne opinie dokumentacji projektowej.

  2. W przypadku nie spełniania powyższego warunku MZWiK ma prawo odmówić przejęcia na własność wytworzonej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.§ 3


  1. Wytworzoną przez gminy infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną gminy powinny nieodpłatnie przekazać do Związku, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2.

  2. Przekazanie winno nastąpić niezwłocznie po zakończeniu inwestycji.

  3. W przypadku gdy wytworzona infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna była współfinansowana z funduszy europejskich, a umowa o dofinansowanie nie zezwala na przekazanie infrastruktury niezwłocznie po zakończeniu inwestycji, przekazanie do Związku powinno nastąpić w najbliższym możliwym czasie, spełniającym wymogi wynikające z umowy o dofinansowanie.

  4. Dla obszaru gminy na terenie których PWiK Sp. z o.o. nie prowadzi zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub też zbiorowego odprowadzania ścieków gminy zwolnione są z obowiązku wynikającego z § 2 ust. 1 i § 3 ust 1.


§ 4


  1. Nabycie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na majątek Związku należy do kompetencji Zarządu Związku, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

a) nabycie jest nieodpłatne,

b) nabywana infrastruktura służy realizacji zadań Związku.

  1. Przejęcie na majątek Związku następuje wg trybu nakazanego odpowiednimi przepisami (dowód PT, protokół, akt notarialny, opinia PWiK Sp. z o.o.).§ 5


Nabyta przez Związek infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna podlega za zgodą Zgromadzenia Związku wniesieniu aportem do PWiK Sp. z o.o. w celu podwyższenia kapitału zakładowego.


§ 6


Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna nie będąca własnością PWiK Sp. z o.o. może być eksploatowana przez przedsiębiorstwo na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej z właścicielem.


§ 7


Traci moc uchwała nr VII/47/2001 Zgromadzenia MZWiK z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie polityki majątkowej Związku.

§ 8


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śl.

§ 9


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Międzygminnego Związku

Wodociągów i Kanalizacji

inż. Janusz Wyleżych